11 GO - Novusec Security Agency

Go to content

Main menu:

SOSIA > Republic Act Law

11 GENERAL ORDER


1. To take charges of the post and all company properties in the view and protect/preserve the same with utmost diligence
Babantayan ko ang aking puwesto at lahat ng pag-aari ng kompanya na aking abot-tanaw at ipagtatanggol at pangangalagaan ko ang mga ito sa abot ng aking makakaya.

2. To walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing
Maglakad na tulad ng isang militar sa loob ng oras ng aking panunungkulan habang nagmamasid sa bawat bagay o nayayari sa abot ng aking paningin o pandinig.

3. To report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce
Ipagbigay-alam ang lahat ng paglabag sa mg utos na ipinatutupad sa akin.

4. To relay all calls from posts more distant from security houses where I am stationed
Ulitin ang lahat ng pananawagang galing sa mga puwestong mas malayo kaysa sa aking puwesto.

5. To quit my post only when properly relieved
Iiwanan lamang ang aking puwesto kapag ako ay pinalitan na ng naaayon sa tamang pamamaraan ng palitan.

6. To receive, obey and pass on to the relieving guard all orders from company officers or officials, supervisors, post in charge or shift leaders
Tanggapin, sundin at ipaabot sa aking kapalitan ang lahat ng utos mula sa mga pinuno sa kompanya, tagamasid at taga-pangasiwa ng puwesto o halinhinan.

7. To talk to no one except in line of duty
Huwag makipag-usap kaninuman maliban kung ito ay may kinalaman sa tungkulin.

8. To sound or call the alarm in case of fire or disorder
Magbigay ng babala kapag may nagaganap na sunog o kaguluhan.

9. To call the superior officer in any case not covered by instructions
Tawagan ang nakakataas na opisyal sa pangyayari na hindi sako ng mga kautusan.

10. To salute all company officials, superiors in the agency, ranking public officials and officers of Philippine National Police
 Sumaludo o magbigay galang sa lahat ng pinuno ng kompanya, pinuno ng ahensya, matataas na mga pinuno ng gobyerno at pinuno ng Pambansang Pulisya.

11. To be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post and to allow no one to pass or loiter without proper authority
  Maging lalong mapamasid sa gabi, sa mapanganib o maselang oras, sitahin lahat ang mga tao sa aking puwesto o yong malapit sa aking puwesto at hindi papayagan ang kahit sino man ang dumaan at umaligig ng walang kapahintulutan.

Copyright© Novusec Security Agency 2020
Back to content | Back to main menu